Yoneko (Sasaki) Kinoshita
Minidoka

Brick #1244   Wall Location  Column: 82   Row: 18

Camps
  • Minidoka