Shotaro Gojio
Minidoka

Brick #549   Wall Location  Column: 96   Row: 15

Camps
  • Minidoka