Karumo "Anne" (Noguchi) Matsumoto
Minidoka

Brick #857   Wall Location  Column: 73   Row: 33

Camps
  • Minidoka